ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost FAIR VISA TRAVEL, s.r.o., jakožto správce osobních údajů, Vás tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, jakož i plní svoji informační povinnost o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen ,,GDPR“). 

FAIR VISA TRAVEL, s.r.o.

Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 04943945

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 92745

dále jen (“Správce“)

Naše kontaktní údaje

Oprávněná osoba na úseku osobních údajů: Martina RYBKOVÁ a Andrea PEŠOVÁ, jednatelé společnosti

e-mail: info@fairvisatravel.cz

Tel: +541 15 91 74, + 541 15 91 81

Ochrana osobních údajů je záležitostí důvěry a my bychom Vás chtěli ujistit, že u nás jsou Vaše osobní údaje v bezpečí. Ochrana a shromažďování, zpracování a používání Vašich osobních údajů v souladu se zákonem jsou pro nás velmi důležité a umožňují nám chránit Vaše soukromí. Máme zavedeny vnitřní systémy a mechanismy pro dostatečné zabezpečení při zpracování osobních údajů.

Jaké údaje o Vás shromažďujeme?

Shromažďujeme o Vás identifikační, kontaktní a platební údaje

–          jméno a příjmení, titul

–          státní příslušnost, pohlaví

–          adresa bydliště

–          adresa elektronické pošty

–          datum narození

–          telefonní číslo

–          bankovní účet

–          číslo cestovního dokladu a jeho platnost v případě vyřizování víz

–          při zařizování víz po přechodnou dobu údaje pro příslušnou ambasádu, zejména fotografii a nezbytné údaje vyžadované formulářem ambasády příslušné země, informace o vstupu do země a odjezdu, plánovaná místa návštěvy, název a adresa zaměstnavatele/školy

–          v některých zemích může být vyžadována informace o příjmu, finanční hotovosti, kterou máte při cestování do země k dispozici

–          některými zeměmi je vyžadována informace o spolucestujících

Jak jsme získali Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsme získali přímo od Vás či od osoby, která objednala zájezd, jehož se účastníte, od zaměstnavatele, případně z veřejně dostupných registrů a rejstříků, jako jsou např. portál www.justice.cz, administrativní registr ekonomických subjektů, živnostenský rejstřík.

Proč a za jakým účelem shromažďujeme osobní údaje o Vás?

Provádíme zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění našich veřejnoprávních povinností.

Vaše osobní údaje tedy potřebujeme a zpracováváme za účelem uzavření smlouvy, pojistné smlouvy v případě jejího uzavření, nákupů, dodání zboží a služeb, řešení odpovědnosti za vady, komunikaci s Vámi a pro plnění povinností určených zákonem, zejména ve vztahu k archivaci dokumentů a účetnictví. Osobní údaje mohou být rovněž zpracovány pro účely zasílání reklamních prospektů a newsletterů, za tímto účelem jsme Vás zařadili do naší databáze zákazníků a obchodních partnerů. Tyto nabídky však zasíláme výjimečně, a to pouze tehdy, pokud jste našim zákazníkem. Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž pro účely případného reklamačního či soudního řízení.

Na základě jakého právního titulu (důvodu) zpracováváme Vaše osobní údaje?

a)      Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli nebo chystáme uzavřít, nebo uzavřené s osobou, která ve Vašem zájmu uzavřela smlouvu.

b)      Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění zákonné povinnosti, neboť zákony nám ukládají povinnost archivovat některé dokumenty, zejména daňové doklady. Tuto povinnost nám ukládá zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů či zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu či unijní právní předpisy. Rovněž nám povinnosti vyžadovat některé osobní údaje ukládají právní předpisy země, do níž se chystáte vycestovat, pokud máte zájem, abychom za Vás vyřídili víza. Vždy však od Vás vyžadujeme osobní údaje pouze v tom rozsahu, v jakém jsou stanoveny příslušnou zemí, do níž je vízum na základě Vaší žádosti vyřizováno.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje jsou, pro zajištění výše popsaných účelů, předávány třetím subjektům a jsou jimi zpracovávány, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením a zákonem.